PODATEK DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ - ZDR
Zbirka podatkov o dejanski rabi zemljišč je del zbirke dejanske rabe prostora, kamor spada tudi zbirka podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture. Obsega naslednje osnovne vrste dejanske rabe zemljišč:
- kmetijska zemljišča,
- gozdna zemljišča,
- vodna zemljišča,
- pozidana zemljišča,
- neplodna zemljišča
Glavni namen podatkov o dejanski rabi zemljišč je dopolnitev topografskih podatkov. Podatki bodo služili za primerjavo med planskim in obstoječim stanjem zemljišč, uporabni so pri vrednotenju zemljišč, ker se vodijo skupaj z zemljiškim katastrom in je možno njihove podatke izkazati na parcelo pa bodo v veliko pomoč tudi ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri podeljevanju subvencij. Poleg tega je zbirka podatkov stično mesto podatkov različnih sektorjev, kar pomeni da bo možno preko njene vzpostavitve uskladiti metodologijo za jasno razmejitev različnih kategorij dejanske rabe zemljišč (na primer kmetijska in pozidana zemljišča, kmetijska in vodna zemljišča)
Ključne besede: dejanska raba, zemljišče, zbirka podatkov
Slika ni na voljo
30150
360000
195000
625500
Slovenija
100% pokritost države